Herroepingsformulier  Desiree Cosmetics

Dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen.

Desiree Cosmetics, Braamweg 71, 3768 CE Soest.

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de

verkoop van de volgende producten Herroept/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op* ———————————————————————

Naam Consument(en) ———————————————————————

Adres consument(en)  ———————————————————————

————————————–  (Handtekening Consument(en)

————————————–  (Datum)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.